Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

Uchwała nr L/635/10

Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz.675) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Stargardzkiemu lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności mających charakter cywilnoprawny powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) należności - oznacza to przypadającą od dłużnika, według stanu na dzień stosowania ulgi, kwotę należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami jej dochodzenia,

2) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) przedsiębiorcy - oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

4) wierzycielu - oznacza to Powiat Stargardzki lub jednostkę mu podległą,

5) podmiocie uprawnionym do udzielania ulg - oznacza to Zarząd Powiatu lub kierownika jednostki podległej Powiatowi Stargardzkiemu,

6) udzielenie ulgi - oznacza to umorzenie należności, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty należności.

§ 3. 1. Należności mogą być umarzane w całości z urzędu w sytuacji, gdy:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust.1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust.1 może nastąpić po wnikliwym rozpoznaniu wszystkich okoliczności sprawy, w oparciu o zgromadzone przez wierzyciela dokumenty.

§ 4. 1. Wierzyciel, na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności całości lub części należności;

2) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności;

3) umorzyć należność w całości lub części.

2. Odroczenie terminu spłaty należności może nastąpić na okres do 1 roku.

3. Rozłożenie spłaty należności na raty może nastąpić na maksymalnie 12 rat miesięcznych, płatnych w terminie płatności bieżących należności z tego samego tytułu lub - w przypadku braku obowiązku płatności bieżących należności - na koniec każdego miesiąca poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie ulgi;

4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub spłatę rozłożono na raty nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę w okresie stosowania ulgi.

5. Jeżeli ulgą ma być objęta część należności, udzielenie ulgi może nastąpić dopiero po zapłaceniu przez dłużnika pozostałej części tej należności.

6. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona ta należność.

7. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonej należności, bądź niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat na jakie należność została rozłożona, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed zastosowaniem ulgi w spłacie należności.

§ 5. 1. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 4 ust. 1 ulga stanowić będzie pomoc publiczną, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Wartość pomocy brutto udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w sektorze transportu drogowego 100.000 euro, w okresie trzyletnim.

3. Trzyletni okres, o którym mowa w ust. 2, oblicza się biorąc pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające lata kalendarzowe.

4. Przedsiębiorca nie może otrzymać pomocy de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych objętych pomocą inną niż de minimis, w przypadku gdyby łączna kwota pomocy spowodowała przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

5. Przedsiębiorca, który ubiega się o pomoc lub korzysta z pomocy na podstawie niniejszej uchwały, jest zobowiązany do składania podmiotom, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

3) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

6. Informacja o której mowa w ust. 5 pkt 2 powinna być wypełniona zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności na raty, wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub nazwę i siedzibę dłużnika;

2) sprecyzowanie żądania;

3) uzasadnienie żądania - szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

4) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Dłużnik, do którego stosuje się przepisy dotyczące pomocy publicznej, do wniosku o udzielenie ulgi, oprócz dokumentów wskazanych w ust. 2, załącza ponadto zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje, o których mowa § 5 ust.5 uchwały.

4. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, w szczególności w postaci nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi, uprawniony organ lub osoba wzywa dłużnika do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Do udzielania ulg na podstawie niniejszej uchwały uprawnieni są:

1) w odniesieniu do należności przypadających Powiatowi Stargardzkiemu - Zarząd Powiatu Stargardzkiego,

2) w odniesieniu do należności przypadających jednostkom podległym Powiatowi Stargardzkiego - kierownik odpowiedniej jednostki, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 5.000,00 zł.

2. W przypadku, gdy wartość należności jest wyższa od kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, właściwy kierownik przekazuje sprawę Zarządowi Powiatu.

§ 8. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie umowy (ugody), a w przypadku umorzenia należności z urzędu, na podstawie § 3 uchwały, w formie jednostronnego oświadczenia woli podmiotu uprawnionego do udzielenia ulgi.

2. Podmiot uprawniony do udzielania ulg, może uchylić się od skutków swego oświadczenia o zastosowaniu ulgi, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie których udzielono ulgi okazały się fałszywe, bądź że zaświadczenie lub oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd co do okoliczności uzasadniających zawarcie umowy (ugody) o udzielnie ulgi. W takich przypadkach należność będąca przedmiotem udzielonej ulgi staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następnego po upływie terminu płatności obowiązującego przed zastosowaniem ulgi w spłacie należności.

§ 9.Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli podmiotu

uprawnionego do udzielenia ulgi.

§ 10. 1. Podmioty, o których mowa w § 7 ust.1 pkt. 2 uchwały, przedkładają Zarządowi Powiatu w Stargardzie Szczecińskim sprawozdania roczne dotyczące wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie niniejszej uchwały, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu w Stargardzie Szczecińskim sprawozdanie roczne o wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie niniejszej uchwały, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku, w terminie do dnia 31 marca roku następnego wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLIV/423/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, zmieniona uchwałą Nr XXXI/341/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/423/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Stargardzie Szczecińskim.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) zachodzi konieczność określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Stargardzkiemu oraz jego jednostkom podległym.

Zgodnie z art. 59 ustawy o finansach publicznych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Powiatowi Stargardzkiemu oraz jego jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały wprowadza szereg uszczegółowień okoliczności, które będą brane pod uwagę do analizy wniosków dłużników o udzielenie ulg w spłacie należności Powiatu Stargardzkiego lub jego jednostek podległych w toku postępowania wyjaśniającego, będących przesłanką do udzielenia tych ulg. Określa także przypadki, w których pomoc taka stanowić będzie pomoc de minimis oraz wskazuje warunki, których spełnienie uzależnia udzielenie tej pomocy dla przedsiębiorcy.

Jednocześnie dotychczas obowiązująca uchwała Nr XLIV/423/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, zmieniona uchwałą Nr XXXI/341/09 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/423/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych, traci moc obowiązującą.

Podjęcie ww. uchwały uważam za zasadne.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ganczarska 26-10-2010 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Ganczarska 26-10-2010 15:45